Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

cfsa

Child and Family Services Agency
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about Child and Family Services for Vietnamese speakers.

Trình Bày Nhiệm Vụ: 

Cơ Quan Dịch Vụ cho Trẻ Em và Gia Đình (CFSA) cố gắng cải tiến sự an toàn, ổn định, và sức khỏe của trẻ em bị lạm dụng và bỏ bê trong Quận Columbia và tạo sức mạnh đến gia đình của họ.

Các Chương Trình Chánh Yếu:   

Cơ Quan Dịch Vụ cho Trẻ Em và Gia Đình (CFSA) cam kết thực hiện tám giá trị chánh yếu:

 • Tất cả các trẻ em và thanh thiếu niên có quyền được an toàn.
 • Gia đình có quyền được thấu hiểu, quý trọng, khuyến khích và trao quyền. Gia đình lúc nào cũng được nêu lên ý kiến của mình về các quyết định ảnh hưởng đến họ.
 • Các cộng tác viên trong cộng đồng là người rất quan trọng trong việc giữ cho trẻ em và thanh thiếu niên được an toàn.
 • Chương trình thực hành và dịch vụ an sinh dành cho trẻ em trông cậy vào sức mạnh vốn có để giúp trẻ em, thanh thiếu niên, và gia đình của các em đạt được kết quả tốt lành.
 • Trẻ em và thanh thiếu niên xứng đáng được các cơ hội giúp các em tăng trưởng, phát triển, được khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần, tìm hiểu, và chuẩn bị để được thành công khi trưởng thành.
 • Trẻ em và thanh thiếu niên luôn luôn cần đạt được thành công nhanh chóng với một gia đình thương các em vô điều kiện.
 • Trẻ em, thanh thiếu niên, và gia đình xứng đáng được thấu hiểu và được tôn trọng về tiểu sử, truyền thống và văn hóa của họ.
 • Thực hành tốt nhất và tiếp tục cải tiến phẩm chất qua hệ thống hỗ trợ an sinh cho trẻ em để tạo sự khác biệt tốt đến cuộc sống của họ và những người chúng tôi phục vụ.

Các Dịch Vụ: 

Kiểm Tra Lý Lịch: Child Protection Register (CPR) là một kho dữ liệu kín đáo về những người có hoặc bị nghi là có trẻ em bị lạm dụng hoặc bỏ bê tại DC.
Hỗ Trợ Viên CFSA: Be Heard, CFSA cung cấp vài cách để được hỗ trợ khi không hài lòng với các dịch vụ hoặc quyết định của cơ quan.
Phụ Huynh Nhận Con Nuôi: CFSA cung cấp nơi an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên tại DC không an toàn trong nhà của các em.
Điều Tra về Lạm Dụng và Bỏ Bê Trẻ Em: CFSA cung cấp thông tin cho gia đình để họ có thể thấu hiểu những gì sẽ xảy ra trong quá trình điều tra về an sinh cho trẻ em.
Chương Trình cho Ông Bà: Chương Trình Ông Bà Giữ Trẻ giúp kết hợp gia đình và giữ cho trẻ không phải vào hệ thống an sinh cho trẻ em.
Huấn Luyện Người Báo Cáo Bắt Buộc: Người Báo Cáo Bắt Buộc là một phần chuyển tiếp nhằm bảo vệ trẻ em trong Quận Columbia.
Nơi An Toàn cho Trẻ Sơ Sinh: CFSA cung cấp nơi an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên nào không thể ở trong nhà của các em.
Ghi Danh Chăm Sóc Trẻ Nhận Nuôi Tình Nguyện: Những người hiện đang nhận nuôi hoặc đã nhận nuôi trước đây, và trẻ mới sinh trong gia đình của họ bị chia rẽ theo hệ thống chăm sóc nhận nuôi trong Quận, hiện tại có cách để tìm lại nhau
Thông Tin Tổng Quát: Tìm các giải đáp quý vị cần về dịch vụ cộng đồng, tài nguyên và nơi an toàn. 

Dịch Vụ Thông Ngôn:

Xin liên lạc với một trong các nhân viên sau đây nếu quý vị có thắc mắc về phiên dịch/thông ngôn:

Language Access Coordinator:
Cô Grenetta Wells: (202) 321-0062, [email protected]

Language Access Coordinator Assistants:
Cô  Christina White: (202) 497-4387, [email protected]

Thông Tin Liên Lạc: 

Child and Family Services Agency
200 I Street, SE
Washington, DC 20003
Điện thoại: (202) 442-6100
Điện sao (fax): (202) 727-6505

Cơ Quan Dịch Vụ Trẻ Em và Gia Đình DC

● Nơi đáp ứng đầu tiên đối với việc hành hung và bỏ bê trẻ em

● Đầu tư vào cộng đồng bằng cách củng cố gia đình

Trong Quận, Cơ Quan Dịch Vụ Trẻ Em và Gia Đình (Child and Family Services Agency, hay CFSA) DC có quyền hợp pháp để bảo vệ các nạn nhân trẻ em, và những người có nguy cơ bị hành hung và bỏ bê.

Giống như các cơ quan an sinh công cộng cho trẻ em khắp quốc gia, CFSA bảo vệ trẻ em thông qua bốn cách thức chánh.

Các Số Điện Thoại Quan Trọng

Báo cáo hành hung/bỏ bê trẻ 24/7 202-671-SAFE

(202-671-7233)

Nhận nuôi hay nuôi 202-671-LOVE

(202-671-5683)

Hiến tặng hay tự nguyện 202-727-7101

cfsa.dc.gov

Viếng thăm mạng lưới của chúng tôi để xem:

 • Huấn luyện trực tuyến cho các báo cáo viên bắt buộc (các chuyên viên phải báo cáo việc hành hung/bỏ bê trẻ theo luật pháp)
 • Các ấn bản
 • Thông tin hoạt động của CFSA
 • Tin tức
 • Và nhiều thứ khác

Tiếp Nhận và Điều Tra Báo Cáo: Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em CFSA là cổng nối với hệ thống bảo vệ trẻ em cho công chúng địa phương. CPS tiếp nhận các báo cáo đã biết hay tình nghi về vấn đề hành hung và bỏ bê trẻ em đến 18 tuổi trong Quận, 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. Khi báo cáo cho thấy có trẻ bị hành hung hay bỏ bê theo quy định của luật pháp thì CPS điều tra để xác định báo cáo đó là đúng hay sai. Nhân viên xã hội về điều tra sẽ xem xét các báo cáo về hành hung và bỏ bê trẻ em của cha mẹ, người giám hộ, hay những người khác với tư cách là cha mẹ xảy ra ở bất cứ nơi đâu trong Quận.

Củng Cố Gia Đình: An sinh trẻ em điều rất đặc biệt để phục vụ cho khách hàng chính của chúng ta—là trẻ em—có nghĩa là giúp cha mẹ hay người chăm sóc của các em. Khi CFSA biết có nạn nhân trẻ em bị hành hung hay bỏ bê thì nhân viên xã hội được huấn luyện từ CFSA hay các tổ chức tư theo hợp đồng với CFSA sẽ bắt đầu giữ an toàn cho trẻ em bằng cách hợp tác với gia đình của các em. Chúng tôi kết nối các gia đình với các dịch vụ để giúp họ giải quyết những khó khăn lâu dài gây nguy hiểm cho con họ. Khoảng một nửa trường hợp cần nhân viên xã hội theo dõi an toàn và sức khỏe của trẻ em tại gia.

Cung Cấp Chỗ Ở Tạm Thời An Toàn cho Trẻ Em: Khi nhà ở gia đình (hay môi trường sống khác) có quá nhiều nguy hiểm thì CFSA có quyền đưa trẻ đến nơi ở an toàn. Chúng tôi sẽ nhanh chóng xin thỏa thuận từ Tòa Án Gia Đình của Quận. Thông thường, thân quyến sẽ nhận những trẻ không được an toàn tại gia. CFSA tuyển dụng, huấn luyện, và cấp phép cho cha mẹ nuôi và cũng cấp phép, theo dõi và duy trì hợp đồng với những chỗ ở theo nhóm (và những nơi an toàn khác) cho trẻ em.

Trẻ em sẽ phát triển tốt nhất trong tình thương yêu của gia đình. Vì lý do đó, đưa trẻ ra khỏi nhà thường chỉ là tạm thời. Mục đích là để giúp cha mẹ giải quyết khủng hoảng và vượt qua những khó khăn để họ có thể tự bảo vệ và nuôi dưỡng con của mình. Tuy nhiên, khi cha mẹ không sẵn lòng hay không thể bảo vệ con của họ thì CFSA và Tòa Án Gia Đình sẽ cho trẻ ở lâu dài bên ngoài nhà của trẻ.

Bảo Đảm Trẻ Có Chỗ Ở Lâu Dài: Mọi người đều cần có gia đình. CFSA tuyển dụng và huấn luyện cho những người sẵn lòng nhận nuôi. Phần lớn trẻ nhỏ địa phương muốn ra khỏi hệ thống an sinh trẻ em đến nơi ở thích nghi ở độ tuổi từ 8 trở lên. Nhiểu trẻ muốn được nhận nuôi cùng với anh chị của mình. Những người nhận nuôi thông qua CFSA thường đủ tiêu chuẩn được trợ giúp tài chánh và trợ giúp khác. Giám hộ hợp pháp là cách thay thế nhận nuôi cho những thân quyến (hay người khác) muốn cung cấp chỗ ở lâu dài cho trẻ mà không chấm dứt quyền làm cha mẹ hợp pháp.

Các Thắc Mắc Thông Thường

Có bao nhiêu trẻ trong hệ thống an sinh trẻ em của Quận?

CFSA hiện đang phục vụ khoảng 3,200 trẻ em và thanh thiếu niên—56% ở nhà của các em và 44% ở nơi chăm sóc ở bên ngoài.

Trẻ phải được bao nhiêu tuổi trước khi có thể ở nhà một mình trong Quận?

Luật pháp DC quy định trẻ em là bất cứ người nào đến 18 tuổi nhưng không nêu độ tuổi đặc biệt nào theo đó trẻ có thể tự ở nhà. Cha mẹ cần sử dụng phán đoán tốt của riêng mình. Khi CFSA có báo cáo về việc để trẻ ở một mình thì chúng tôi sẽ xem xét từng hoàn cảnh riêng lẻ. Chúng tôi xét một số yếu tố mà quý vị cũng sẽ muốn nghĩ đến khi quyết định xem trẻ có sẵn sàng tự lo trong một thời gian không.

 • Tuổi: Không nên để trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, và người khác cần chăm sóc liên tục ở một mình. Nói chung, trẻ càng lớn thì càng có ít nguy cơ.
 • Chín chắn: Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chưa sẵn sàng. Ngoài điều đó, quý vị hiểu rõ con mình hơn. Một đứa trẻ 12 tuổi đáng tin cậy có thể ở nhà trong một giờ trong lúc quý vị lo việc lặt vặt. Không nên để một đứa trẻ 17 tuổi ngang bướng ở nhà trong thời gian như vậy.
 • Thời gian: Có sự khác biệt lớn giữa việc để trẻ hay trẻ vị thành niên ở nhà trong vài giờ so với suốt ngày, qua đêm, hay trong vài ngày. Nói chung, thời gian ở một mình càng ngắn thì càng có ít nguy cơ.
 • An toàn: Quý vị có đề ra những quy tắc căn bản cho trẻ trong khi ở nhà một mình không? Trẻ có biết cách liên lạc với quý vị và cần làm gì trong trường hợp khẩn cấp không? Quý vị có kế hoạch dự phòng trong trường hợp mình không thể về nhà đúng giờ không? Nói chung, hoạch định và chuẩn bị tốt thì sẽ giảm thiểu nguy cơ.

Tôi có thể xem hồ sơ từ khi mình được nhận nuôi ở DC không?

Tại Quận, hồ sơ nhận nuôi được niêm phong. Quý vị cần kiến nghị Tòa Thượng Thẩm của Quận Columbia để mở niêm phong trên hồ sơ của quý vị. Trước hết, viếng thăm http://www.dccourts.gov/dccourts/doc/family/FCbreakSealForm.pdf. Gọi số (202) 727-5094 để bàn thảo tiến trình với người CFSA rành nghề.

Làm thế nào để chúng tôi huấn luyện nhân viên nhận ra và báo cáo vấn đề hành hung và bỏ bê trẻ?

Có huấn luyện trực tuyến miễn phí cho Quận. Vào mạng lưới của CFSA tại www.cfsa.dc.gov và bấm vào hình đánh dấu Mandated Reporter Training (Huấn Luyện Báo Cáo Viên Bắt Buộc).

Có thể làm gì để giúp đỡ trẻ bị hành hung và bỏ bê ở DC?

Cám ơn quý vị đã hỏi. Hãy cộng tác để giúp cho trẻ thấy sự quan tâm của cộng đồng và cung cấp “thêm” những gì ngân quỹ công cộng không thể lo được. Viếng thăm mạng lưới hay gọi số (202) 727-7101 để tìm hiểu thêm về các cơ hội nhận nuôi và tự nguyện thông qua chương trình Đối Tác Chăm Sóc Trẻ.

Chúng tôi có thể nhờ phát ngôn viên nói về các chủ đề an sinh trẻ em không?

Có. Gọi cho Thông Tin Công Cộng CFSA, (202) 442-6180.